Τρίτη 2 Ιουνίου 2009

"Au revoir ici, n' importe ou. Conscrits du bon vouloir, nous aurons la philosophie feroce: ignorants pour la science, roues pour le confort, la crevaison pour le monde qui va. C' est la vraie marche. En avant, route!"
(Καλή αντάμωση εδώ, οπουδήποτε. Νεοσύλλεκτοι με καλή θέληση, θα έχουμε την άγρια φιλοσοφία, αμαθείς για την επιστήμη, διεφθαρμένοι για την άνεση, ο ψόφος για τον κόσμο που προχωράει. Αυτή είναι η αληθινή πορεία. Εμπρός, δρόμο!).
Arthur Rimabud